கரைசேருமா 'கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்?'

கரைசேருமா 'கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்?'
...