பார்த்திபன் - சீதா தம்பதியரின் மூத்த மகளுக்கு திருமணம்

பார்த்திபன் - சீதா தம்பதியரின் மூத்த மகளுக்கு திருமணம்
...