வர்மா படத்திலிருந்து விலகியது நான் எடுத்த முடிவு: பாலா

வர்மா படத்திலிருந்து விலகியது நான் எடுத்த முடிவு: பாலா
...