'மிஸ்டர் லோக்கல்' - ரஜினிகாந்தின் 'மன்னன்' பட உல்டா ?

'மிஸ்டர் லோக்கல்' - ரஜினிகாந்தின் 'மன்னன்' பட உல்டா ?
...