ஹிருத்திக் ரோஷனை இயக்கும் ஷங்கர்.?

ஹிருத்திக் ரோஷனை இயக்கும் ஷங்கர்.?
...