'உயிர்கா' எப்படி 'காப்பான்' ஆக மாறியது?

'உயிர்கா' எப்படி 'காப்பான்' ஆக மாறியது?
...