'96' பாடலுக்காக கண்ணீர் விட்டு உருகிய த்ரிஷா!

'96' பாடலுக்காக கண்ணீர் விட்டு உருகிய த்ரிஷா!
...